Các Văn Bản Pháp Luật Mới Cho Công Ty, Doanh Nghiệp

I. Luật kế toán

 1. Luật Kế toán 2015.
 2. Nghị định hướng dẫn luật kế toán
 3. Nghị định 174 năm 2016;
 4. Nghị định 25 năm 2017;
 5. Nghị định 41 năm 2018;
 6. Nghị định 151 năm 2018
 7. Nghị định 05 năm 2019;
 8. Nghị định 123 năm 2020;
 9. Nghị định 102 năm 2021
 10. Nghị định 41 năm 2022

     3. Thông tư hướng dẫn Luật Kế toán 2015.

 1. Thông tư 292 năm 2016;
 2. Thông tư 296 năm 2016;
 3. Thông tư 297 năm 2016;
 4. Thông tư 91 năm 2017;
 5. Thông tư 04 năm 2018
 6. Thông tư 133 năm 2018;
 7. Thông tư 05 năm 2019;
 8. Thông tư 39 năm 2020
 9. Thông tư 40 năm 2020
 10. Thông tư 66 năm 2020
 11. Thông tư 67 năm 2020
 12. Thông tư 08 năm 2021
 13. Thông tư 09 năm 2021
 14. Thông tư 39 năm 2021
 15. Thông tư 43 năm 2023
 16. Thông tư 44 năm 2019
 17. Thông tư 78 năm 2021

II.Luật thuế và các văn bản.

A. Luật quản lý thuế

 1. Luật Quản lý thuế 2019
 2. Nghị định 126_20Thông tư 80_2021_TT-BTC_ Quản lý thuế
 3. Thông tư 80_2021_TT-BTC_ Quản lý thuế.

B. Luật thuế GTGT

 1. Luật 14_2008_QH12_Luật thuế TNDN
 2. Luật 32_2013_QH13_Sửa đổi luật 14_2008_QH12
 3. Luat-Thue-GTGT-Va-Van-Ban-Huong-Dan còn hiệu lực

C. Luật thuế TNDN

 1. Luật 71_2014_QH13_Sủa đổi một số điều Luật 14_2008_QH12_Luật thuế TNDN
 2. Luật 61_2020_QH14_Luật 14_2008_QH12_Luật thuế TNDN
 3. Luật 12_2022_QH15_Luật 14_2008_QH12_Luật thuế TNDN
 4. Luật 15_2023_QH15_Luật 14_2008_QH12_Luật thuế TNDN
 5. Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp còn hiệu lực

D. Luật thuế TNCN

 1. Luật 04_2007_QH12_Thuế TNCN
 2. Luật 26_2012_QH13_ Sửa đổi Luật 04_2007_QH12_Thuế TNCN
 3. Luật 71_2014_QH13_Luật 04_2007_QH12_Thuế TNCN
 4. Nghị định 12_2015_ND-CP_hướng dẫn về luật TNCN
 5. Nghị định 65_2013_ND-CP_hướng dẫn về luật TNCN
 6. Nghị định 91_2014_ND-CP_hướng dẫn về luật TNCN
 7. Thông tư 20_2010_TT-BTC_hướng dẫn về luật TNCN
 8. Thông tư 92_2015_TT-BTC_ hướng dẫn về luật TNCN
 9. Thông tư 111_2013_TT-BTC_hướng dẫn về luật TNCN
 10. Thông tư 119_2014_TT-BTC_hướng dẫn về luật TNCN
 11. Thông tư 151_2014_TT-BTC_hướng dẫn về luật TNCN
 12. Chỉ thị 22_2008_CT-TTg_Thuế TNCN

E. Giao dịch liên kết

 1. Nghị định 132_2020_ND-CP_Giao dịch liên kết

H. Luật liên quan hóa đơn

 1. Nghị định 123_2020_ND-CP_Hóa đơn

III. Luật lao động

 1. Bộ luật Lao động 2019
 2. Nghị định 12 năm 2022
 3. Nghị định 35 năm 2022
 4. Nghị định 38 năm 2022
 5. Nghị định 70 năm 2023
 6. Nghị định 83 năm 2022
 7. Nghị định 135 năm 2020
 8. Nghị định 145 năm 2020
 9. Nghị định 152 năm 2020
 10. Thông tư 04 năm 2021
 11. Thông tư 09 năm 2020
 12. Thông tư 09 năm 2023
 13. Thông tư 10 năm 2020
 14. Thông tư 12 năm 2022
 15. Thông tư 18 năm 2021
 16. Thông tư 19 năm 2021
 17. Thông tư 20 năm 2023

IV. Mức lương tối thiểu vùng.

 1. Nghị định 38_2022_ND-CP_Mức lương tối thiểu vùng

V. Phạt vi phạm hành chính

 1. Nghị định 125_2020_ND-CP_Phạt vi phạm hành chính