Công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán- Đại Lý Thuế Tín Phú cung cấp dịch vụ quyết toán thuế với Cơ quan thuế.

1. Nếu quý doanh nghiệp đang là khách hàng của công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán- Đại Lý Thuế Tín Phú, thì quý doanh nghiệp được hỗ trợ miễn phí cho việc quyết toán với Cơ quan thuế từ việc cung cấp dữ liệu, hồ sơ phục vụ việc quyết toán, giải trình với Cơ quan thuế.

2. Nếu quý doanh nghiệp thuê dịch vụ công ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán- Đại Lý Thuế Tín Phú quyết toán thuế với Cơ quan thuế, thì tùy vào hồ sơ kế toán, công ty Tín sẽ khảo sát, báo phí cụ thể. Công việc thực hiện gồm:

  • Kiểm tra hóa đơn, chứng từ.
  • Hồ sơ, sổ sách kế toán, chứng từ.
  • Tình hình kê khai thuế.
  • Tình hình thực hiện nộp thuế( nếu có).
  • Soát xét, hoàn chỉnh sổ sách kế toán, chứng từ( trường hợp doanh nghiệp làm sai, chưa làm).
  • Nộp lại các hồ sơ thuế( nếu làm sai, hoặc chưa làm).
  • Cung cấp hồ sơ cho Cơ quan thế.
  • Giải trình với Cơ quan thuế( nếu có).
I. DỊCH VỤ HOÀN THIỆN SỔ SÁCH  – TỜ KHAI QUYẾT TOÁN- BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Áp dụng đối với các doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ của công ty và có nhu cầu hoàn thiện lại hệ thống kế toán trong một hoặc nhiều  năm tài chính .Nội dung dịch vụ :
– Kiểm tra rà soát hệ thống kế toán
– Điều chỉnh và Hoàn thiện toàn bộ sổ sách kế toán
– Lập báo cáo tài chính
– Giải trình hồ sơ kế toán khi Quyết toán thuế
Loại hình doanh nghiệp Số lượng chứng từ / năm Phí dịch vụ (vnđ/năm)
THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ- TƯ VẤN Từ 01 đến 1.000 30.000.000  –  50.000.000
Từ 1000  hóa đơn trở lên 60.000.000  –  100.000.000
SẢN XUẤT – GIA CÔNG Từ 01 đến 1000 35.000.000  –  70.000.000
Từ 1000 hóa đơn trở lên 80.000.000  –  120.000.000
XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT theo đặc thù và tính chất các công trình Báo giá sau khảo sát
Phí dịch vụ có thể được điều chỉnh sau khi khảo sát thực tế
II. DỊCH VỤ LẬP TỜ KHAI QUYẾT TOÁN- BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Áp dụng đối với các doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ và chính xác công tác kế toán trong năm, có dữ liệu và sổ sách kế toán đầy đủ phục vụ công tác lập báo cáo tài chính. Nội dung dịch vụ :
– Kiểm tra và tiếp nhận số liệu kế toán.
– Lập báo cáo tài chính theo hiện trạng số liệu của doanh nghiệp .
Loại hình doanh nghiệp Phí dịch vụ (vnđ)
Thương mại – Dịch vụ – Tư vấn 5.000.000
Sản xuất – Gia công 7.000.000
Xây dựng – Lắp đặt 8.000.000  –  10.000.000